عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

تقدیم به معلم انگلیسی سابق و کارشناس امروز

لبخندPlan while others are playing

برنامه ریزی کن وقتی که دیگران مشغول بازی کردنن.

لبخندStudy while others are sleeping

مطالعه کن وقتی دیگران در خوابند

لبخندDecide while others are delaying

تصمیم گیری کن وقتی که دیگران مرددند

لبخندPrepare while others are daydreaming

خود را آماده کن وقتی که دیگران در حال خیال پردازی اند

   + عقل و عشق - ٦:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٦/٦