عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

عشق 5

حافظ می گوید :

ثواب روزه و حج قبول آنکس برد

که خاک میکده عشق را زیارت کرد

مقام عشق آنقدر بلند است که سالها هم همه عاقلان جمع شوند نمی توانند به آن

و حتی به قسمتی از آن راه پیدا کنند

جناب عشق بلندست؛ همتی حافظ

که عاشقان ره بی همتان بخود ندهند

یا جای دیگر می گوید:

عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی

عشق داند که درین دایره سرگردانند

در مقام عشق این نیست که بیایی و عقل را هم بازی بدهی وگرنه این عشق تبدیل می شود به رفاقت و بعد معاشرت و کم کم می شود معامله چون حساب کتاب می کنی که من برای تو 5 تا شارژ گرفتم و برای تولدتت 3 کادو 20 هزار تومنی تا حالا خریدم 5 بار من آژانس گرفتم تو زنگ زدم بر نداشتی تو 5 تا پیام دادی من 7 تا و ... اینها حساب کتاب عقل است .

عاشق و معشوق می سوزند ؛ ذوب می شوند با هم پرواز می کنند

نه صحبت تو است نه صحبت من بلکه هر چی می گویند ما است

عقل کجا می فهمد این موضوع را که عاشق از خود میگذرد تا معشوق بماند

   + عقل و عشق - ٧:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۸/٢٠