شاهد Onنیست که مویی و نوایی دارد   

بنده ی طلعت آن باش که on ی دارد

شاهد onنیست که pm بفرستد مارا    

یا که از ID بنده نشانی دارد

شاهد off است و از مو و نوایش چه ثمر  

چون که بی webcam خود روی نهانی دارد

ای خوش آن دوست که با mail و مسنجر همه شب   

خوشتر از باد صبا نامه رسانی دارد

خرم آنکس که به دور از نضر کاربران

بهر chat کردن خود دنج، مکانی دارد

یا که با دلبر دلخواسته ای دورادور

خلوتی خواسته در نیمه شبانی دارد

مستمر گشت اگر  این  chat و این chat کاری

دیگران را چه حسد باد که کاری داد