عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

هر بلایی سر ما می آید جواب کار خودمان است

این جهان کوه است و فعل ما ندا

 سوی ما آید نداها را صداقانون کشت می گوید: ما کاشته های خود را می درویم نه کمتر نه بیشتر. استفان کاوی

انعکاس زندگی

پسر و پدری داشتند در کوه قدم می زدند که ناگهان پای پسر به سنگی گیر کرد به زمین افتاد و داد کشید : آآآی ی ی !

صدایی از دوردست آمد: آآآی ی ی !

پسرک با کنجکاوی فریاد زد: کی هستی ؟

پاسخ آمد: کی هستی ؟

پسرک خشمگین شد و فریاد زد: ترسو !

باز پاسخ آمد: ترسو !

پسرک با تعجب از پدرش پرسید : چه خبر است؟

پدر لبخندی زد و گفت : پسرم توجه کن و بعد با صدای بلند فریاد زد : تو یک قهرمان هستی !

صدا پاسخ داد : تو یک قهرمان هستی !

پسر باز بیشتر تعجب کرد.

پدرش توضیح داد : مردم می گویند که این انعکاس کوه است ولی این در حقیقت انعکاس زندگی است.

هر چیزی که بگویی و انجام دهی زندگی عیناً به تو جواب می دهد. اگر عشق را بخواهی عشق بیشتر در قلب به وجود می آید و اگر به دنبال موفقیت باشی آن را حتماً به دست خواهی آورد. هر چیزی حتی اگر بد کنی بد خواهی دید ؛ به کسی نامردی و خیانت ، دروغ و... روا داری حتماً زندگی از دیگری همان بدی را به تو انعکاس خواهد می دهد.

   + عقل و عشق - ۱٠:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٤/٢