توبه کردم که دگر باده پرستی نکنم

نخورم می ، نکشم عربده مستی نکنم

مست بودم که چنین توبه ی مستی کردم

توبه کردم که دگر توبه ی مستی نکنم

عقل و عشق