عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

درخت عشق

 

غُر زدن، قهر کردن، اَخم کردن، شک کردن و...

اینها آفت درخت عشق است، نه میوه آن.

   + عقل و عشق - ٦:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٧/۸