عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

بفرما یک گاز

بچه که بودیم

بستنی مان راگازمی زدند

قیامت به پامیکردیم!

چه بیهوده بزرگ شدیم،

شخصیتمان

احساساتمان

روحمان

اعتقاداتمان

راگاز می زنند می خندیم...!

   + عقل و عشق - ۱٠:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٥/۳۱